Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr MLU/96 1 8 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Panatlantyckiego Priorytetu Pomocowego
Porządek dyskusja w czasie panelu obejmuje następujące zespoły robocze:
 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • "Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Audyt efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Szkolenia Integracyjne
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013
  Grant zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Sprawy zagraniczne
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: kłodzki oraz makowski
  Upoważnieni beneficjenci to: "STRUKTURA" Remontowo-Budowlana Spółdzielnia Socjalna, Cementownia NOWINY S.A., Fabryka Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A., Wywóz Nieczystości Płynnych Krzysztof Procner, Zakład Instalacji Zbiorczych Systemów TV-SAT Kazimierz Bednarski , "TUGEB POLBUD" , Agnieszka Szafarewicz ASR STUDIO, FILMFRUIT , Intelmind Paweł Kwiatkowski, Novitus SA, Stabilizacja Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią, "CEG-TOR" K.SZUBIERAJSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, ALVO Grupa Gastrometal Barbara Staszczuk - Olszewska, MOBILE BOX Sp. z o.o., "Zakład Wodociągów
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

  14.06.2015. 00:01